Musisque Deoque
Metrical typology: by metre
Marco Antonio Flaminio
Marco Antonio Zarabbini
Marcus Antonius Flaminius
Zarabbini, Marco Antonio
Serravalle 1498 - Roma 1550
 

carmina

1

3 Sapphic stanzas

5 Sapphic stanzas

7 Sapphic stanzas

16 Sapphic stanzas

22 Sapphic stanzas

29 Sapphic stanzas

31 Sapphic stanzas

34 Sapphic stanzas

37 Sapphic stanzas

42 Sapphic stanzas

44 Sapphic stanzas